kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA li-category Giáo lý Tín lý - Bài 19: Các Thánh thông công


Lm. Antôn Trần Văn Trường

Nguồn: UB Giáo lý Đức tin

 

  

Nhận định

Đây là một Tín Điều thêm sau này vào Kinh Tin Kính các Tông Đồ ; rất có thể lần thứ nhất là vào thế kỷ V hay VI tại Pháp.


Anh em Tin Lành không chấp nhận Tín Điều này, vì họ cho như thế là ngược với trách nhiệm cá nhân và có vẻ vật chất hóa sự thánh thiện ; đàng khác, nhiều tác giả coi việc cầu xin các Thánh (hậu quả của Tín Điều này) là một thứ Đa thần trá hình !…

 

1. Ý nghĩa Tín Điều

Theo Giáo Hội Công Giáo, Tín Điều “Các Thánh thông công” có ý nói lên niềm tin vào sự liên lạc siêu nhiên mật thiết, sống động giữa các phần tử trong Giáo Hội, còn sống hay đã qua đời mà vẫn còn giữ được ơn nghĩa với Chúa, như các thánh trên Trời, các linh hồn ở luyện ngục. Nói cách khác, Giáo Hội Công Giáo quả quyết: giữa ba Giáo Hội: chiến đấu, vinh hiển và đau khổ, có một mối liên hệ siêu nhiên mật thiết với nhau! Tiếng “các thánh” dùng ở đây là dùng theo nghĩa căn bản : những người được ơn thánh hóa, Ơn Nghĩa (2 Cr 13,12).


Tín Điều này là căn bản cho việc tôn kính và cầu xin các Thánh, việc cầu nguyện hy sinh cho các linh hồn nơi luyện ngục và việc cầu nguyện cho nhau. Đàng khác, cũng còn là căn bản cho lý thuyết về Ơn Xá. Vì chính tại mối liên hệ mật thiết giữa các thánh, ta và các linh hồn ở luyện ngục, mà ta mới có thể xin lễ, làm việc lành, cầu nguyện cho nhau được, và mới có thể nhờ công nghiệp của nhau được !


Căn bản Thánh Kinh sau đây giúp ta hiểu và nhất là vững niềm tin hơn nữa !

 

2. Căn bản Thánh Kinh

Ngoài căn bản mối liên đới tự nhiên rất mật thiết về đồng loại trong loài người với nhau, mối liên đới mà trật tự siêu nhiên chẳng những không loại bỏ mà còn đòi hỏi, đặc biệt như trong lý thuyết về Ơn Cứu Chuộc bằng Nhập Thể. Mối liên hệ còn mở rộng ra cả giữa mọi loài thụ tạo với nhau : Thiên Thần cũng vui vì tội nhân trở lại (Lc 15,10), mọi tạo vật chờ ngày giải thoát “con cái Chúa” (Rm 8,19-21) để được vào “Trời Mới Đất Mới” (Kh 21,1).

Sự liên hệ mật thiết giữa các phần tử trong Giáo Hộicòn có những nền tảng thật vững chắc trong Thánh Kinh.


a.
Trước hết là mối liên hệ của mọi “công dân” trong Nước Trời, Nước Chúa (Mt 4,23 ; 5,3 ; 6,10), Nước đó chính là Giáo Hội Chúa xây trên Phêrô (Mt 16,18-19) ; rồi nếu Thiên Chúa là Cha thì chúng ta là Anh Em trong gia đình (Mt 6,9) cùng hưởng gia nghiệp Cha (Rm 8,17) ; mối liên hệ giữa các tín hữu là mối liên hệ gia đình Cha trên trời


Đàng khác, Thánh Kinh nhấn mạnh đến lòng yêu thương bác ái không ranh giới và tha thiết đến như thế nào ! Gương mẫu yêu thương đó chính là Chúa Giêsu (Ga 15,12) Đấng đã chết cho ta, trở nên của nuôi ta, nên một với ta ! Như vậy mối liên lạc giúp đỡ, chuyển cầu, thông phần công nghiệp… cho nhau tại sao lại không có được ?!


b.
Nhưng đặc biệt nhất, sự thông công giữa các “thánh” dựa trên sự liên kết chặt chẽ mỗi người tín hữu với Chúa Kitô. Sự liên kết chặt chẽ đến nỗi Thánh Phaolô đã ví với sự liên kết trong một cơ thể ! (1 Cr 12,12-27). Dù Thánh Phaolô có ý nói hay không có ý nói “Nhiệm Thể Chúa Kitô”, tư tưởng Thánh Phaolô vẫn là một !

Chúng ta đã nên một với Thân Thể phục sinh Chúa Kitô nhờ Phép Rửa Tội (1 Cr 12,13) và Phép Thánh Thể (1 Cr 10,16) : chúng ta là những phần trong một cơ thể ! Chúa Kitô là Đầu, Giáo Hội là thân thể Chúa (Ep 5,23.30 ; Cl 1,18.24). Nên Chúa coi các tín hữu như là chính Chúa (Cv 9,5).

 

Đề tài trao đổi

1. Tại sao chúng ta mừng lễ và cầu nguyện với các thánh? Xin lễ cầu hồn ?

2. Bạn hãy diễn tả như bạn hiểu mối liên hệ giữa mọi tín hữu có ơn nghĩa Chúa với nhau dù còn sống hay đã qua đời.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-iii-mua-vong-b-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng đều ngân  vang cùng một sứ điệp mời gọi các tín hữu: “Hãy vui lên, Chúa sắp đến gần rồi”.   Tin Mừng hôm nay được trích từ hai đoạn văn khác nhau, một được trích từ Tựa Ngôn của Tin Mừng Gioan (1: 1-18) giới thiệu “chức năng chứng nhân” của Gioan Tẩy giả (1: 6-8) và một khác được trích từ Phần Mở Đầu của Tin Mừng Gioan (1: 19-2: 12) trình bày “lời chứng” của Gioan Tẩy giả (1: 19-28).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-ii-mua-vong-b-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Cả ba bài đọc của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng đều được định vị trong viễn cảnh của việc Thiên Chúa can thiệp vào trong Lịch Sử loài người. “Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao…”. Chính ở nơi bản văn nầy mà những Ki-tô hữu tiên khởi đã mượn thuật ngữ “Tin Mừng” để chỉ Mặc Khải Đức Giê-su Ki-tô mang đến. Vì thế, chúng ta ở tận nguồn của thần học về “Tin Mừng” .

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-i-mua-vong-b-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Vào Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B nầy, Phụng Vụ Lời Chúa hướng lòng chúng ta trông đợi ngày Chúa đến. Trong đoạn trích Tin Mừng hôm nay, “Đức Giê-su nói với các môn đệ của Ngài về ngày quang lâm của Người”. Vì thế, Ngài bắt đầu khi khuyên các môn đệ Ngài: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”, và kết thúc khi lập lại lời khuyên nầy nhưng mở rộng ra với hết thảy mọi người: “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người: hãy canh thức!”. Ở giữa là một dụ ngôn minh họa cho lời khuyên chủ đạo nầy.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-34-tn-a-le-duc-giesu-kito-vua-vu-tru-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 34 Tn A: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Lễ Chúa Kitô Vua đã được Đức Pi-ô XI thiết định vào năm 1925 để khẳng định niềm tin của Giáo Hội vào quyền tối thượng của Đức Giê-su trên mọi người, mọi gia đình và mọi xã hội nhân loại. Trong Thông Điệp của mình “Quas primas” vào ngày 11 tháng 12 năm 1925, Đức Pi-ô XI đặc biệt tố cáo chủ nghĩa thế tục làm phương hại tận căn vương quyền của Đức Ki-tô.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-33-tn-a-kinh-trong-the-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 33 Tn A: Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt nam - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Mặc dầu đoạn Tin Mừng được dành cho ngày mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được trích là Mt 10: 17-22, nhưng để hiểu sâu xa đoạn Tin Mừng nầy chúng ta sẽ đặt nó vào trong phân đoạn trọn vẹn của nó, nghĩa là Mt 10: 17-25. Quả thật, trong văn mạch của Tin Mừng Mát-thêu, phân đoạn thứ hai về những huấn thị bách hại (10: 17-25) phân biệt rõ nét với phân đoạn thứ nhất về những huấn thị truyền giáo (10: 1-16).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-32-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 32 TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A xoay quanh một chủ đề nồng cốt: “con người mong ước được gặp gỡ Thiên Chúa”. Tin Mừng tường thuật dụ ngôn “Mười Trinh Nữ Đi Đón Chàng Rể”, trong đó chỉ năm cô khôn ngoan chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ này mới có thể vào dự tiệc cưới với chàng rể.   

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.