kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CÁC THƯ CHUNG li-category Thư 1 của thánh Gio-an (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 1        Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,

            điều chúng tôi đã nghe,

            điều chúng tôi đã thấy tận mắt,

            điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,

            và tay chúng tôi đã chạm đến,

            đó là Lời sự sống.

2          Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,

            chúng tôi đã thấy và làm chứng,

            chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời :

            sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha

            và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.

3          Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,

            chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,

            để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,

            mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha

            và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.

4          Những điều này, chúng tôi viết ra

            để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.

5          Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,

            và nay chúng tôi loan báo cho anh em : Thiên Chúa là ánh sáng ;

            nơi Người, không có một chút bóng tối nào.

6          Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người

            mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối

            và không hành động theo sự thật.

7          Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng

            cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,

            thì chúng ta được hiệp thông với nhau,

            và máu Đức Giê-su, Con của Người,

            thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 

8          Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,

            chúng ta tự lừa dối mình,

            và sự thật không ở trong chúng ta.

9          Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,

            Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính

            sẽ tha tội cho chúng ta,

            và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

10         Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,

            thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,

            và lời của Người không ở trong chúng ta.

 

2 1        Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,

            tôi viết cho anh em những điều này,

            để anh em đừng phạm tội.

            Nhưng nếu ai phạm tội,

            thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha :

            đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.

2          Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta,

            không những tội lỗi chúng ta mà thôi,

            nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. 

3          Căn cứ vào điều này,

            chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa :

            đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

4          Ai nói rằng mình biết Người

            mà không tuân giữ các điều răn của Người,

            đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.

5          Còn hễ ai giữ lời Người dạy,

            nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

            Căn cứ vào đó,

            chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.

6          Ai nói rằng mình ở lại trong Người,

            thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.

7          Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới

            tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ

            mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.

            Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.

8          Nhưng đó cũng là một điều răn mới

            tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế

            nơi Đức Giê-su và nơi anh em-,

            bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.

9          Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng

            mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.

10         Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,

            và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.

11         Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối

            và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,

            vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. 

12         Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

            tôi viết cho anh em :

            anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.

13         Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em :

            anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.

            Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em :

            anh em đã thắng ác thần.

14         Hỡi anh em là những người con thơ bé,

            tôi đã viết cho anh em : anh em biết Chúa Cha.

            Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em :

            anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.

            Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em :

            anh em là những người mạnh mẽ ;

            lời Thiên Chúa ở lại trong anh em

            và anh em đã thắng ác thần.

15         Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.

            Kẻ nào yêu thế gian

            thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,

16         vì mọi sự trong thế gian : như dục vọng của tính xác thịt,

            dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,

            tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,

            nhưng phát xuất từ thế gian ;

17         mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.

            Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. 

18         Hỡi anh em là những người con thơ bé,

            đây là giờ cuối cùng.

            Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến ;

            thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện.

            Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.

19         Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,

            nhưng không phải là người của chúng ta ;

            vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta.

            Nhưng như thế mới rõ :

            không phải ai ai cũng là người của chúng ta.

20         Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh,

            và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.

21         Tôi đã viết cho anh em,

            không phải vì anh em không biết sự thật,

            nhưng vì anh em biết sự thật,

            và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.

22         Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng

            Đức Giê-su là Đấng Ki-tô ?

            Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô,

            là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.

23         Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha ;

            kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha.

24         Phần anh em,

            ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu

            ở lại trong anh em.

            Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu

            ở lại trong anh em,

            thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.

25         Và đây là điều

            mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta :

            sự sống đời đời.

26         Tôi viết cho anh em những điều ấy

            để nói về những kẻ tìm cách

            làm cho anh em đi lạc đường.

27         Phần anh em,

            dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô

            ở lại trong anh em,

            và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa.

            Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự

            -mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-,

            thì theo như dầu ấy đã dạy anh em,

            anh em hãy ở lại trong Người.

28         Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

            anh em hãy ở lại trong Người,

            để khi Người xuất hiện,

            chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ,

            vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.

29         Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính,

            anh em cũng phải biết rằng : phàm ai sống công chính

            thì đã được Thiên Chúa sinh ra.

 

3 1        Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :

            Người yêu đến nỗi

            cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa

            -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.

            Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,

            là vì thế gian đã không biết Người.

2          Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;

            nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.

            Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,

            chúng ta sẽ nên giống như Người,

            vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 

3          Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô

            thì làm cho mình nên thanh sạch

            như Người là Đấng thanh sạch.

4          Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa,

            vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.

5          Thế mà anh em biết : Đức Giê-su đã xuất hiện

            để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.

6          Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội.

            Còn ai phạm tội

            thì đã không thấy Người, và cũng chẳng biết Người.

7          Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

            đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường.

            Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính,

            như Đức Giê-su là Đấng Công Chính.

8          Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ,

            vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.

            Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện,

            là để phá huỷ công việc của ma quỷ.

9          Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội,

            vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy,

            và người ấy không thể phạm tội,

            vì đã được Thiên Chúa sinh ra.

10         Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt

            con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ :

            phàm ai không sống công chính

            thì không thuộc về Thiên Chúa ;

            ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy. 

11         Quả thế, đây là lời loan báo

            anh em đã nghe từ lúc khởi đầu :

            chúng ta hãy yêu thương nhau ;

12         chúng ta đừng bắt chước Ca-in :

            nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.

            Tại sao nó đã giết em ?

            Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,

            còn các việc em nó làm thì công chính.

13         Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,

            nếu thế gian ghét anh em.

14         Chúng ta biết rằng :

            chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,

            vì chúng ta yêu thương anh em.

            Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.

15         Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.

            Và anh em biết : không kẻ sát nhân nào

            có sự sống đời đời ở lại trong nó.

16         Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì :

            đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.

            Như vậy, cả chúng ta nữa,

            chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

17         Nếu ai có của cải thế gian

            và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,

            mà chẳng động lòng thương,

            thì làm sao tình yêu Thiên Chúa

            ở lại trong người ấy được ?

18         Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

            chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,

            nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

19         Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng

            chúng ta đứng về phía sự thật,

            và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.

20         Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,

            Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,

            và Người biết hết mọi sự.

21         Anh em thân mến,

            nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,

            chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.

22         Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho,

            bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người

            và làm những gì đẹp ý Người.

23         Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin

            vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,

            và phải yêu thương nhau,

            theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.

24         Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa

            thì ở lại trong Thiên Chúa

            và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

            Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được

            Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

            đó là nhờ Thần Khí,

            Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

 

4 1        Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin,

            nhưng hãy cân nhắc các thần khí

            xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,

            vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

2          Căn cứ vào điều này,

            anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa :

            thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô

            là Đấng đã đến và trở nên người phàm,

            thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa ;

3          còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su,

            thì không bởi Thiên Chúa ;

            đó là thần khí của tên phản Ki-tô.

            Anh em đã nghe nói là nó đang tới,

            và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.

4          Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

            anh em thuộc về Thiên Chúa,

            và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó,

            vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.

5          Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian ;

            vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng.

6          Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa.

            Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta.

            Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta.

            Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra

            thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm.

7          Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,

            vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

            Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,

            và người ấy biết Thiên Chúa.

8          Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,

            vì Thiên Chúa là tình yêu.

9          Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta

            được biểu lộ như thế này :

            Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian

            để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

10         Tình yêu cốt ở điều này :

            không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,

            nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,

            và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

11         Anh em thân mến,

            nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế,

            chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12         Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.

            Nếu chúng ta yêu thương nhau,

            thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,

            và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

13         Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng

            chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta :

            đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14         Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng

            và làm chứng rằng : Chúa Cha đã sai Con của Người đến

            làm Đấng cứu độ thế gian.

15         Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa,

            thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy

            và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16         Còn chúng ta, chúng ta đã biết

            tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.

            Thiên Chúa là tình yêu :

            ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,

            và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

17         Căn cứ vào điều này

            mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta :

            đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét,

            vì Đức Giê-su thế nào

            thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.

18         Tình yêu không biết đến sợ hãi ;

            trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi,

            vì sợ hãi gắn liền với hình phạt

            và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo.

19         Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương,

            vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.

20         Nếu ai nói : "Tôi yêu mến Thiên Chúa"

            mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ;

            vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy,

            thì không thể yêu mến Thiên Chúa

            mà họ không trông thấy.

21         Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người :

            ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.

 

5 1        Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô,

            kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.

            Và ai yêu mến Đấng sinh thành,

            thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.

2          Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được

            mình yêu thương con cái Thiên Chúa :

            đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa

            và thi hành các điều răn của Người.

3          Quả thật, yêu mến Thiên Chúa

            là tuân giữ các điều răn của Người.

            Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,

4          vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.

            Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,

            đó là lòng tin của chúng ta.

5          Ai là kẻ thắng được thế gian,

            nếu không phải là người tin rằng

            Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ?

6          Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ;

            không phải chỉ trong nước mà thôi,

            nhưng trong nước và trong máu.

            Chính Thần Khí là chứng nhân,

            và Thần Khí là sự thật.

7          Có ba chứng nhân :

8          Thần Khí, nước và máu.

            Cả ba cùng làm chứng một điều.

9          Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,

            thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn,

            vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,

            lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.

10         Ai tin vào Con Thiên Chúa,

            người đó có lời chứng ấy nơi mình.

            Ai không tin Thiên Chúa,

            thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối,

            vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa

            đã làm chứng về Con của Người.

11         Lời chứng đó là thế này :

            Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời,

            và sự sống ấy ở trong Con của Người.

12         Ai có Chúa Con thì có sự sống ;

            ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.

13         Tôi đã viết những điều đó cho anh em

            là những người tin vào danh Con Thiên Chúa,

            để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

14         Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn

            trước mặt Thiên Chúa, đó là :

            Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người.

15         Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin,

            thì chúng ta cũng biết rằng

            chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người.

16         Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội

            không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin,

            và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy ;

            đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết.

            Có một thứ tội đưa đến cái chết,

            tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy.

17         Mọi điều bất chính đều là tội,

            nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết.

18         Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra,

            người đó không phạm tội ;

            nhưng có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy,

            và Ác thần không đụng đến người ấy được.

19         Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa,

            còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.

20         Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến

            và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật.

            Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật,

            ở trong Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô.

            Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời.

21         Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

            hãy tránh xa các tà thần !

thu-1-cua-thanh-phe-ro-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 1 của thánh Phê-rô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 1 của thánh Phê-rô (1 Pr 1,1–5,14)

thu-2-cua-thanh-phe-ro-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 2 của thánh Phê-rô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 2 của thánh Phê-rô (2 Pr 1,1–3,18)

thu-2-cua-thanh-gio-an-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 2 của thánh Gio-an (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 2 của thánh Gio-an (2 Ga 1-13)

thu-3-cua-thanh-gio-an-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 3 của thánh Gio-an (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 3 của thánh Gio-an (3 Ga 1-15)

thu-cua-thanh-giu-da-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư của thánh Giu-đa (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư của thánh Giu-đa (Gđ 1-15)

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.