kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 2 MC B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MC B
Tin Mừng thánh Máccô 9,2-10

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

2 After six days Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them,3 and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them.

4 Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus.

5 Then Peter said to Jesus in reply, "Rabbi, it is good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah."

6 He hardly knew what to say, they were so terrified.

7 Then a cloud came, casting a shadow over them;  then from the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to him."

8 Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them.

9  As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead.

10 So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu đã dẫn ai đi theo mình lên ngọn núi cao? (Mc 9,2)
a.  Ông phêrô.
b.  Ông Gioan và Giacôbê.
c.  Ông Gioan và Tôma.
d. Chỉ a và b đúng.

 

02. Ở ngọn núi cao, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 9,2)
a. Cầu nguyện với các môn đệ.
b. Dạy bảo các môn đệ.
c.  Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông.

 

03. Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)
a. Ông Êlia.
b. Ông Môsê.
c. Ông Ápraham.
d. Chỉ a và b đúng.

 

04. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)
a. Vui mừng
b. Sửng sốt
c. Ngạc nhiên
d. Kinh hoàng

 

05. Các môn đệ đã nghe tiếng phán từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, … …” (Mc 9,11)
a. “Rất đẹp lòng Ta mọi đàng”.
b. “Hãy vâng nghe Lời Người”.
c. “Hãy đi theo Người”.
d. “Hãy tuân giữ mọi lời Người dạy”.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Một môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu biến đổi hình dạng? (Mc 9,2)

 

02. Vị ngôn sứ đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

 

03. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

 

04. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

 

05. “Đây là Con Ta … …, hãy vâng nghe Lời Người”. (Mc 9,7)

 

06. Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)

 

07. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

 

08. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."

Tin Mừng thánh Máccô 9,7b

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 2 MC B

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề 
Chúa Giêsu Hiển Dung

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,4

"Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu."

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. d. Chỉ a và b đúng (Mc 9,2)
02. d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông (Mc 9,2)
03. d. Chỉ a và b đúng (Mc 9,4)
04. d. Kinh hoàng (Mc 9,6)
05. b. “Hãy vâng nghe Lời Người” (Mc 9,11)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Ông Phêrô (Mc 9,2)
02. Ông Êlia (Mc 9,4)
03. Ông Môsê (Mc 9,4)
04. Con Người (Mc 9,9)
05. Yêu dấu (Mc 9,7)
06. Rực rỡ (Mc 9,3).
07. Kinh hoàng (Mc 9,6)
08. Đức Giêsu (Mc 9,4)

 

Hàng dọc : Hiển Dung

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net
hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-le-la-nam-b
Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Đọc Mc 14,1-11. Hãy cho thấy sự tương phản giữa thái độ của người phụ nữ với thái độ của Giuđa, của các thượng tế và kinh sư. Tại sao Đức Giêsu bênh vực hành động của người phụ nữ? Đọc Mc 14,12-31. Trong đoạn văn này, Đức Giêsu buồn về những chuyện gì? Ngài nói về cái chết cứu độ của Ngài trong những câu nào? Ngài có nói về sự phục sinh không? Đọc Mc 14,32-42. Chiêm ngắm Đức Giêsu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-ni. Bạn thấy Đức Giêsu cầu nguyện có khó không? Tại sao khó? Các môn đệ có cầu nguyện không? Đọc Mc 14,43-52. So sánh thái độ của Đức Giêsu lúc bị bắt với thái độ của các môn đệ (đọc Mc 14,31).

vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 5 MC B

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây?

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-5-mua-chay-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Mùa Chay - Năm B

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình,thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy". "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-iv-mua-chay-nam-b
Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật IV mùa Chay năm B

Sự sống đời đời được tặng ban như một món quà to vô giá, một hồng ân mà chính chúng ta cũng không thể ngờ rằng sẽ nhận được. Hồng ân đó có được là nhờ "Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời." Vâng, cái chết và phục sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người mang lại cho chúng ta một sự sống tràn ngập hạnh phúc và kéo dài mãi mãi. Muốn đón nhận quà tặng "sự sống đời đời" của Thiên Chúa, chúng ta phải chọn sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của Tình Yêu, của Chân - Thiện - Mỹ.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 4 MC B

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-4-mua-chay-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm B

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.