kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Phương pháp li-category Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN C

Tin Mừng thánh Luca 21,5-19

Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề (Mt 24:1-3; Mc 13: 1-4)
5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? "
Những điềm báo trước (Mt 24: 4-13; Mc 13: 5-13 )
8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.


5  While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, he said,6 "All that you see here--the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down."
7 Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?"
8 He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and 'The time has come.'  Do not follow them!9 When you hear of wars and insurrections, do not be terrified; for such things must happen first, but it will not immediately be the end."
10 Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom.
11 There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place; and awesome sights and mighty signs will come from the sky.
12 "Before all this happens, 4 however, they will seize and persecute you, they will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name.
13 It will lead to your giving testimony.
14 Remember, you are not to prepare your defense beforehand,15 for I myself shall give you a wisdom in speaking 5 that all your adversaries will be powerless to resist or refute.
16 You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death.
17 You will be hated by all because of my name,18 but not a hair on your head will be destroyed.
19 By your perseverance you will secure your lives.


I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 21,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM


01.Về Đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu nói gì? (Lc 21,6)
a. Sẽ có ngày bị tàn phá hết.
b. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.
c. Mọi việc phụng tự sẽ được cử hành tại đây.
d. Chỉ a và b đúng


02. Những điềm báo trước những ngày sau hết là gì? (Lc 21,8-9)
a. Nhiều người mạo danh thầy
b. Chiến tranh
c. Loạn lạc
d. Cả a, b và c đúng


03. Đây là những điều báo trước ngày sau hết: (Lc 21,11)
a. Ôn dịch và đói kém
b. Những trận động đất lớn
c. Những hiện tượng kinh khủng
d. Cả a, b và c đúng


04. Trong những ngày sau hết, anh em sẽ bị gì? (Lc 21,12)
a. Ngược đãi
b. Bỏ tù
c. Bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền
d. Cả a, b và c đúng


05. Khi bị ngược đãi, bắt bớ, … đó là cơ hội để anh em làm gì? (Lc 21,13)
a. Làm chứng cho đức tin
b. Chứng tỏ là môn đệ Thầy
c. Làm chứng cho Thầy
d. Tỏ mình can đảm


III. Ô CHỮ

Những gợi ý
 

01. Một điềm báo trước ngày chung cuộc. (Lc 21,11)
 

02. Điều anh em sẽ bị trong những ngày sau hết. (Lc 21,8)
 

03. Nơi này sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào? (Lc 21,5)
 

04. Ai cảnh báo các môn đệ coi chừng kẻo bị lường gạt? (Lc 21,8)
 

05. Anh em sẽ bị điệu đến trước mặt ai? (Lc 21,12)
 

06. Khi bị bắt bớ, ngược đãi, … đó là cơ hội anh em làm gì cho Thầy? (Lc 21,13)
 

07. Cứ kiên trì anh em mới giữ được điều gì của mình? (Lc 21,19)
 

08. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Lc 21,17)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


Có kiên trì,
anh em mới giữ được mạng sống mình.
Tin Mừng thánh Luca 21,9


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 33 TN C


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Những điềm báo trước
* Câu TM thánh Luca 21,9 :
"Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".


II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 21,6)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,8-9)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,11)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 21,12)
05. c. Làm chứng cho Thầy (Lc 21,13)


III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Động đất lớn (Lc 21,11)
02. Ngược đãi (Lc 21,8)
03. Đền thờ (Lc 21,5)
04. Đức Giêsu (Lc 21,8)
05. Vua chúa (Lc 21,12)
06. Làm chứng (Lc 21,13)
07. Mạng sống (Lc 21,19)
08. Thù ghét (Lc 21,17)


Hàng dọc : Đứng vững

 
NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-thu-ii-mua-chay-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ II Mùa Chay năm B

Mùa Chay là thời gian ‘thuận tiện’ để chúng ta suy gẫm về tình yêu Chúa đối với nhân loại và mỗi người chúng ta. Chúng ta đã làm gì để đáp trả lại tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta có dám hy sinh tất cả DANH, LỢI, THÚ để sống trọn vẹn cho Chúa, để hoàn toàn tận hiến cho Chúa, dám cùng chết đi với Chúa theo tính xác thịt của chúng ta, từ bỏ tính hư nết xấu, chết đi thật cho tội lỗi để có thể sống lại thật với Chúa trong Mùa Phục Sinh.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-2-mua-chay-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Mùa Chay - Năm B

1. Đức Giêsu được biến hình khi nào? Đọc Mc 8,22-9,1. 2. Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong giây lát cho ba môn đệ. Khi nào vinh quang ấy mới được vén mở trọn vẹn? Đọc Mc 8,38; 9,9; 13,26. 3. Đức Giêsu tự biến hình hay Ngài được Thiên Chúa Cha "biến đổi hình dạng"? Cha cho Con được biến hình để làm gì? Việc Đức Giêsu được biến hình đem lại điều gì cho các môn đệ? 4. Hai ông Êlia và Môsê trong Cựu Ước hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu, rồi sau đó biến đi. Theo bạn, điều đó có‎‎ nghĩa gì?

vui-hoc-thanh-kinh-cn-2-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 2 MC B

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!

vui-hoc-thanh-kinh-cn-1-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 1 MC B

Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-1-mua-chay-nam-b
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B

1. Đọc sách Lê-vi chương 13-14. Cho biết bệnh phong nói đến ở sách Lê vi có phải là bênh phong cùi như ta hiểu ngày nay không? 2. Đọc Lê vi 13,45-46. Cho biết nỗi khổ của người phong thời xưa. 3. Đọc kỹ lời van xin của người mắc bệnh phong trong câu 40. Bạn có học được cách cầu nguyện từ lời van xin đó không? Đọc Luca 22,42. 4. Đọc câu 41. Cho biết Đức Giêsu đã chữa người phong bằng cách nào. Cách ấy có làm Ngài bị ô uế không? Lời Đức Giêsu nói với người phong trong câu 41 có gì đặc biệt?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-vi-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VI Thường Niên năm B

Các bài đọc ngày hôm nay đều đề cập tới việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Xã hội Do Thái hồi đó liệt những người mắc bệnh cùi vào hạng người tội lỗi, cùi là hậu quả của tội. Người mắc bệnh cùi bị đẩy ra khỏi vòng pháp luật, bị tách riêng ra khỏi xã hội bình thường. Họ bị tách biệt khỏi cộng đồng xã hội cả về đời, cả về đạo. Ðoạn Tin Mừng Mc 1, 40-45 diễn tả một cách rất chí lý về việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Người mắc bệnh hiểm nghèo này đã đi bước trước, anh đã tới với Chúa Giêsu, van xin Ngài chữa bệnh cho anh. Van xin có nghĩa anh kêu cầu thống thiết, xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho anh, để anh được khỏi bệnh và được gia nhập trở lại với cộng đồng xã hội và tôn giáo.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.