kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 4 PS B. CN Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu

VUI HỌC THÁNH KINHCHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B
Tin Mừng thánh Gioan 10,11-18


I. TIN MỪNG

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."


11 I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep.
12 A hired man, who is not a shepherd and whose sheep are not his own, sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and scatters them.
13 This is because he works for pay and has no concern for the sheep.
14 I am the good shepherd, and I know mine and mine know me,15 just as the Father knows me and I know the Father; and I will lay down my life for the sheep.
16 I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd.
17 This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again.
18 No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down, and power to take it up again.  This command I have received from my Father."


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 10,11b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. TRẮC NGHIỆM
01. Ai chính là mục tử nhân lành? (Ga 10,11)
a. Thiên Chúa.
b. Đức Giêsu.
c. Ông Môsê.
d. Vua Đavít.02. Mục tử nhân lành làm gì cho đoàn chiên? (Ga 10,12)
a. Bỏ chạy khi thấy sói đến.
b. Giết thịt những con chiên béo.
c. Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
d. Cả a, b và c đúng.03. Kẻ làm thuê sẽ làm gì khi thấy sói đến? (Ga 10,12-13)
a. Bỏ chiên mà chạy.
b. Bảo vệ đoàn chiên.
c. Đánh đuổi sói.
d. Cả a, b và c đúng.04. Quan hệ giữa người mục tử nhân lành và đoàn chiên thế nào? (Ga 10,11-18)
a. Người mục tử biết rõ đoàn chiên của mình
b. Người mục tử hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên
c. Đoàn chiên nghe biết tiếng của người mục tử
d. Cả a, b và c đúng.05. Vì sao Chúa Cha yêu mến Đức Giêsu? (Ga 10,17)
a. Vì Người hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.
b. Vì Đức Giêsu nhập thể làm người.
c. Vì Người rao giảng nước Thiên Chúa.
d. Vì Người làm nhiều phép lạ tôn vinh Thiên Chúa.III. Ô CHỮNhững gợi ý


01. Người mục tử nhân lành hy sinh điều gì cho đoàn chiên? (Ga 10,11)


02. Đức Giêsu xưng mình là ai nhân lành? (Ga 10,11)


03. Ai đã yêu mến Đức Giêsu vì người hy sinh mạng sống mình? (Ga 10,17) 


04. Ai là kẻ không thiết gì đến đoàn chiên, khi sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn? (Ga 10,13)


05. Người làm thuê không phải là gì nên khi thấy sói đến anh đã bỏ chiên mà chạy? (Ga 10,12)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Mục Tử nhân lành
hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên."
Tin Mừng thánh Gioan 10,11


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B
Tin Mừng thánh Gioan 10,11-18I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề : Mục tử nhân lành
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 10,11b

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.


II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. b. Đức Giêsu (Ga 10,11)
02. c. Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10,12)
03. a. Bỏ chiên mà chạy (Ga 10,12-13)
04. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10, 11-18)
05. a. Vì Người hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại (Ga 10,17)III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Mạng sống (Ga 10,11)
02. Mục tử (Ga 10,11)
03. Chúa Cha (Ga 10,17)
04. Kẻ làm thuê (Ga 10,13)
05. Mục tử (Ga 10,12)Hàng dọc : Mục Tử


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net
thanh-kinh-bang-hinh-cn-5-phuc-sinh-b
Thánh Kinh bằng hình CN 5 Phục Sinh B

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-ps-b
Vui Học Thánh Kinh CN 5 PS B

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-v-phuc-sinh-nam-b
Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh - năm B

1. Đọc Ga 6,35. 48; 8,12; 9,5; 10,7. 9; 10, 11. 14; 15,1. 5. Bạn có nhận xét gì khi đọc các câu trên? Qua các câu trên, bạn thấy Đức Giêsu tự coi mình là gì? Đọc thêm Ga 11, 25; 14,6. 2. Đọc lại tất cả các câu Kinh Thánh ở câu trên. Bạn thấy những gì Đức Giêsu nói về mình, có liên hệ gì đến loài người chúng ta không? 3. Đọc Ga 15,1 và 15,5. Bạn thấy hai câu này có gì khác nhau không? Đức Giêsu có phải là người sống nhờ và sống cho không? 4. Đâu là công việc của Chúa Cha, người trồng nho? Đọc Ga 15,2-3. Cha cắt tỉa các môn đệ bằng phương thế nào?

thanh-kinh-bang-hinh-cn-4-ps-b-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu
Thánh Kinh bằng hình CN 4 PS B. CN Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-4-phuc-sinh-nam-b
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-3-phuc-sinh-b
Vui Học Thánh Kinh CN 3 Phục Sinh B

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! " Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? " Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không? " Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.