kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Lá B

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ LÁ NĂM B
Tin Mừng thánh Máccô 14,1-15, 47

Related image23 Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống.24 Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì.25 Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba.26 Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái".27 Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. (28 Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.)

29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được,30 có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! "31 Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với nhau: "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình.32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.

33 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín.34 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "35 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a."36 Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: "Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không."37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.38 Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.39 Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

 

23 They gave him wine drugged with myrrh, but he did not take it.

24 Then they crucified him and divided his garments by casting lots for them to see what each should take.

25 It was nine o'clock in the morning when they crucified him.

26 The inscription of the charge against him read, "The King of the Jews.

27 With him they crucified two revolutionaries, one on his right and one on his left.

28 ) 29 Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, "Aha! You who would destroy the temple and rebuild it in three days,30 save yourself by coming down from the cross."

31 Likewise the chief priests, with the scribes, mocked him among themselves and said, "He saved others; he cannot save himself.

32 Let the Messiah, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe." Those who were crucified with him also kept abusing him.

33 At noon darkness came over the whole land until three in the afternoon.

34 And at three o'clock Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lema sabachthani?" which is translated, "My God, my God, why have you forsaken me?"

35 Some of the bystanders who heard it said, "Look, he is calling Elijah."

36 One of them ran, soaked a sponge with wine, put it on a reed, and gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see if Elijah comes to take him down."

37 Jesus gave a loud cry and breathed his last.

38 The veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom.

39  When the centurion who stood facing him saw how he breathed his last he said, "Truly this man was the Son of God!"

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 15,37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: “Đây là máu thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì ai? (Mc 14,23-24)
a. Vì muôn người.
b. Các con.
c. Các người Do thái.
d. Các người công chính.

 

02. Đây là những môn đệ ở với Đức Giêsu tại vườn Giệtsêmani? (Mc 14,33)
a.  Ông Phêrô
b. Ông Giacôbê
c. Ông Gioan
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Ông là vua do thái sao”? (Mc 15,2)
a. Ông Philatô.
b. Vua Hêrôđê.
c. Thượng tế Caipha.
d. Thượng tế Khanan.

 

04. Khi Đức Giêsu tắt thở, tại Đền thờ Giêrusalem đã xảy ra điều gì? (Mc 15,38)
a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
b. Lửa cháy trong núi Cực thánh.
c. Mọi lễ vật đều bị thiêu hủy.
d. Nền Đền thờ bị rẽ làm đôi.

 

05. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu chết, ai đã nói: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15,39)
a. Viên đại đội trưởng.
b. Mẹ Maria.
c. Ông Philatô.
d. Ông Nicôđêmô.

 

III.Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

02. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)

03. Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)

04. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)

05. Khi Chúa Giêsu tắt thở, bức màn trướng ở đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 15,38)

06. Người đã chết trên cậy thập giá. (Mc 15,37)

07. Ông Simôn, người vác đõ thập giá của Đức Giêsu quê ở đâu?  (Mc 15,21)

08. Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)

09. Người đã xin lãnh thi hài Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,46)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Quả thật, người này là Con Thiên Chúa."

Tin Mừng thánh Máccô 15,39

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH LỄ LÁ NĂM B


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề 
Chúa Giêsu Chết Trên Thập Giá.

* Tin Mừng thánh Mc 15,37 
37 Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Vì muôn người (Mc 14,23-24)
02. d. Cả a, b và c đúng (Mc 14,33)
03. a. Ông Philatô (Mc 15,2)
04. a. Bức màn trướng trong Đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới (Mc 15,38)
05. a. Viên đại đội trưởng (Mc 15,39)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Làng Bêtania (Mc 14,3)
02. Ông Phêrô (Mc 14,66-72)
03. Ông Giuđa (Mc 14,10)
04. Gôngôtha (Mc 15,22)
05. Đền Thờ (Mc 15,38)
06. Đức Giêsu (Mc 15,37)
07. Kyrênê (Mc 15,21)
08. Quan tổng trấn Philatô (Mc 15,1)
09. Ông Giôxếp (Mc 15,46)

 

Hàng dọc : Thương Khó

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net

 

thanh-kinh-bang-hinh-cn-5-phuc-sinh-b
Thánh Kinh bằng hình CN 5 Phục Sinh B

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-ps-b
Vui Học Thánh Kinh CN 5 PS B

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-v-phuc-sinh-nam-b
Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh - năm B

1. Đọc Ga 6,35. 48; 8,12; 9,5; 10,7. 9; 10, 11. 14; 15,1. 5. Bạn có nhận xét gì khi đọc các câu trên? Qua các câu trên, bạn thấy Đức Giêsu tự coi mình là gì? Đọc thêm Ga 11, 25; 14,6. 2. Đọc lại tất cả các câu Kinh Thánh ở câu trên. Bạn thấy những gì Đức Giêsu nói về mình, có liên hệ gì đến loài người chúng ta không? 3. Đọc Ga 15,1 và 15,5. Bạn thấy hai câu này có gì khác nhau không? Đức Giêsu có phải là người sống nhờ và sống cho không? 4. Đâu là công việc của Chúa Cha, người trồng nho? Đọc Ga 15,2-3. Cha cắt tỉa các môn đệ bằng phương thế nào?

thanh-kinh-bang-hinh-cn-4-ps-b-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu
Thánh Kinh bằng hình CN 4 PS B. CN Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-ps-b-cn-chua-chien-lanh-cau-cho-on-thien-trieu
Vui Học Thánh Kinh CN 4 PS B. CN Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-4-phuc-sinh-nam-b
Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.