chưa phân loại

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh  Năm C -Mt 2,1-12

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh  Năm C -Mt 2,1-12 --Lm Antôn Nguyễn Cao Sieu S.J-- Bạn biết gì về con người của vua Hêrôđê ? Tại sao vua này lại xao động khi nghe tin Đức Vua dân Do-thái mới sinh? Đọc Lc 2,1-3. Tại sao ...

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh  Năm C -Mt 2,1-122022-01-01T01:50:44+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Chúa Nhật XXXII Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXII năm B mời gọi chúng ta suy gẫm về tấm lòng quảng đại của những người nghèo. 1V 17: 10-16 Bài Đọc I thuật lại tấm lòng quảng đại của một bà góa ngoại ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXXII Thường Niên2021-11-03T12:41:44+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XX Thường Niên

GỢI Ý BÀI GIẢNG - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên năm B chứa đựng đề tài khôn ngoan, đề tài này ngự trị trong Bài Đọc I và Bài Đọc II nhưng xuất hiện trong Tin Mừng ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XX Thường Niên2021-08-09T13:03:22+00:00