Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ HIỆN XUỐNG Sau triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa mà Mùa Vọng nhắc nhớ, sau việc Chúa Con đến trên trần gian mà chúng ta tưởng niệm từ mầu nhiệm Nhập Thể đến Thăng Thiên, Phụng Vụ hôm nay cử hành Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ ...

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-25T00:15:24+00:00

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ THĂNG THIÊN Lễ Thăng Thiên tưởng niệm “một biến cố lên trời hữu hình của Đức Giê-su” có các Tông Đồ là những nhân chứng và “một biến cố vô hình về cuộc tôn vinh Chúa Con trở về cùng Chúa Cha” không có nhân chứng. Cv 1: 1-11 ...

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-18T00:21:56+00:00

Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Lễ Ngũ Tuần, một biến cố quan trọng của Giáo Hội, sắp đến gần; vì thế, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh loan báo Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý. Cv 8: 5-8; 14-17 Sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật dân ...

Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-11T01:19:59+00:00

Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh tập trung đề tài vào Giáo Hội. Cv 6: 1-7 Bài Đọc I, trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, cho chúng ta biết rằng Giáo Hội sáng tạo cơ cấu đầu tiên của mình: lập ...

Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-04T02:56:04+00:00

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Lm. Inhaxiô Nguyễn Thông

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH (CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH) Theo chu trình ba năm Phụng Vụ, Chúa Nhật IV Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật cầu cho Ơn Thiên Triệu. Cv 2: 14, 36-41 Chúng ta tiếp tục đọc bài diễn từ thánh Phê-rô công ...

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Lm. Inhaxiô Nguyễn Thông2020-04-27T00:20:46+00:00

Chúa Nhật III Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh nầy đặt trọng tâm vào sự kiện Phục Sinh. Cv 2: 14, 22-28, 33 Bài Đọc I trích từ diễn từ đầu tiên của thánh Phê-rô. Thánh nhân ngỏ lời với dân chúng ở thành đô, ...

Chúa Nhật III Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-20T01:53:14+00:00