Học về thánh Phaolô

“Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Galát 5:22)

Tông đồ Phaolo viết cho các tín hữu Kitô ở miền Ga-lát, họ đã đón nhận từ thánh nhân lời rao giảng Tin mừng, nhưng nay thánh nhân trách họ là đã không am hiểu ý nghĩa của sự tự do Kitô. Đối với dân Ít-ra-el sự tự do là ...

“Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Galát 5:22)2020-04-06T07:35:53+00:00