Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

  HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 15,21-28) CÂU HỎI Vùng Tia và Xi-đôn ở đâu? Tại sao Đức Giêsu lại rút lui về các vùng ấy? Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21. Theo bạn, có bao nhiêu cuộc đối thoại trong bài Tin Mừng ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-12T13:24:41+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 14,22-33) CÂU HỎI Đọc Mt 14,22. Tại sao vào lúc xế chiều, sau khi làm phép lạ nuôi dân, Đức Giêsu lại bắt buộc các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước? Đọc Ga 6,14-15. Sau ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-05T08:18:51+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 14,13-21) CÂU HỎI Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13. Tại sao Đức Giêsu lánh (= rút lui) khỏi nơi đó? Đọc thêm Mc 6,30-31. Chỗ hoang vắng riêng biệt là chỗ nào? Đọc Lc 9,10. Phép lạ bánh hóa nhiều có gì đặc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-29T06:52:31+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,44-52 CÂU HỎI Đức Giêsu nói những dụ ngôn trong bài Tin Mừng này ở đâu và với ai? Đọc Mt 13,36. Đọc Mt 13,44-46. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai dụ ngôn trên ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-24T09:30:03+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A  (Mt 13,24-43) CÂU HỎI Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay có mấy dụ ngôn? Đức Giêsu nói với dân chúng những dụ ngôn nào? Và Ngài đã giải thích cho các môn đệ dụ ngôn nào? Dụ ngôn người gieo hạt ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-15T13:54:02+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 13,1-23) Trong Tin Mừng Mát-thêu, chương 13 có gì đặc biệt? Chương này gồm mấy dụ ngôn? Những dụ ngôn này có gì giống nhau? Đọc Mt 13,1-2. Đức Giêsu đang ở đâu? “Hôm ấy” là ngày nào? “Nhà” ở đây là ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-08T08:28:09+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A                               (Mt 11,25-30) CÂU HỎI Đức Giêsu nói đoạn Tin Mừng này “vào lúc ấy”. “Vào lúc ấy” là lúc nào? “Lúc ấy” có khác với “ngay giờ ấy” trong Lc 10, 21 không? Theo bạn, bài Tin Mừng này gồm có mấy phần? ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-02T23:58:44+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 10,37-42) CÂU HỎI Đức Giêsu có coi trọng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ không? Đọc Mt 15,4-6; 19,19. Đọc Mt 10,37. Yêu là gì? Tại sao Đức Giêsu đòi môn đệ yêu Ngài hơn yêu những người ruột thịt? Đọc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-06-24T03:48:54+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN  A (Mt 10,26-33) CÂU HỎI Bài Tin Mừng này nằm trong bài giảng nào của Đức Giêsu? Đức Giêsu nói đến chuyện gì trong đoạn trước đó (Mt 10,17-25)? Trong Mt 10,24-25, Đức Giêsu so sánh tương quan giữa Đức Giêsu và các môn đệ ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-06-17T13:41:34+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA (Ga 6,51-58) CÂU HỎI Đức Giêsu giảng bài Tin Mừng này khi nào và ở đâu? Đọc Ga 6,17.24.59. Trong bài Tin Mừng này, có bao nhiêu động từ sống và sống lại, bao nhiêu danh từ sự sống, ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-06-10T12:19:32+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Ba Ngôi A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT BA NGÔI NĂM A (Ga 3,16-18) CÂU HỎI                                        Đoạn Tin Mừng này nằm ở sau câu chuyện nào? Đoạn này có phải là lời của Đức Giêsu không? Đọc Ga 3,16. Tại sao Thiên Chúa yêu thế gian? Đọc Ga 1,10.29; 4,42. Thế ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Ba Ngôi A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-06-04T02:13:23+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG CÂU HỎI Đọc Isaia 53,5 và Ga 20,19-20. Những vết thương của Đức Giêsu đem lại điều gì cho chúng ta? Đọc Ga 14,26; 20,21 và Thư Ga-lát 4,4-7. Bạn thấy việc hết sức quan trọng mà Chúa Cha đã làm là gì? Đọc Ga ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-28T00:39:24+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Thăng Thiên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN NĂM A (Mt 28,16-20) CÂU HỎI Tại sao mười một môn đệ đến Galilê? Đọc Mt 26,32; 28,7.10.16. Galilê có phải là nơi có nhiều kỷ niệm Thầy trò không? Đọc Mt 4,18-23. Đọc Mt 14,31 và 28,17. Hoài nghi ở đây nghĩa là gì? Tại ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Thăng Thiên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-19T10:59:25+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A CÂU HỎI Đức Giêsu nói những lời trong bài Tin Mừng này khi nào? ở đâu? với ai? Bài Tin Mừng này nằm trong bài giảng dài nào của Đức Giêsu? Mục đích của bài giảng dài này là gì? Đọc Ga 14,15-24. ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-14T00:20:33+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A (Ga 14,1-12)   CÂU HỎI   Trong Tin Mừng Gioan Đức Giêsu xao xuyến mấy lần? Đọc Ga 11,33; 12,27; 13,21. Các môn đệ xao xuyến mấy lần? Đọc Ga 14,1.27. Tại sao các môn đệ xao xuyến? Đọc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-05-06T13:42:48+00:00