Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN  A (Mt 22,34-40) Bài Tin Mừng này của thánh Mátthêu (Mt 22,34-40) thường được coi là đã dựa trên bài Tin Mừng của thánh Máccô (Mc 12,28-34). Mátthêu đã viết ngắn hơn Máccô. Bạn hãy tìm xem những điểm giống nhau và khác nhau giữa ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-21T13:56:36+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN A (Mt 22, 15-21)   Đọc Mt 22,15-16. Ai là những người giăng bẫy để Đức Giêsu phải lỡ lời? Những người Pharisêu và người thuộc phe Hêrôđê là ai ? Lời nói đầu tiên của họ ở Mt 22,16 có phải là một lời khen ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-15T00:15:12+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A   (Mt 22,1-14) CÂU HỎI: Đọc ba dụ ngôn liên tiếp ở Mt 21,28-32; 21,33-46 và 22,1-10. Xin cho biết điểm giống nhau trong ba dụ ngôn trên. Trong dụ ngôn hôm nay, ông vua, con trai của vua, các đầy tớ, quan khách đã ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-07T12:50:05+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (Mt 21,33-43) CÂU HỎI: Đức Giêsu nói dụ ngôn này cho ai? Tìm những điểm khác biệt giữa đoan Tin Mừng này với đoạn ở Mc 12,1-12. Trong dụ ngôn ở Mt 21,33-41 có các nhân vật như: ông chủ vườn nho, các tá điền, ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-30T15:35:33+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A (Mt 21,28-32) CÂU HỎI: Đoạn Tin Mừng Mt 21,28-32 nằm ở sau đoạn Tin Mừng nào? Hai đoạn trên có liên hệ với nhau không? Đọc Mt 21,23-27. Tìm điểm giống nhau giữa bài Tin Mừng hôm nay (Mt 21,28-32) với Mt 20,1-16. “Các ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-23T13:45:27+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A (Mt 20,1-16) CÂU HỎI Đọc Mt 13,24.31.33.44.45.47 và Mt 20,1. Có điểm gì chung trong các câu trên đây? Ý nghĩa của lối nói: giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, thứ mười một. Theo bạn, tại sao ông chủ lại ra chợ nhiều ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-16T08:21:42+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN  NĂM A (Mt 18, 21-35) CÂU HỎI Đọc Mt 6,12.14-15. So sánh với đoạn này với Mt 18,21-35? Tìm một điểm giống nhau. Đọc Mt 6,12.14-15. So sánh với đoạn này với Mt 18,21-35? Tìm một điểm khác nhau. Đọc Lc 17,4. So ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-09T14:04:15+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A (Mt 18,15-20) CÂU HỎI Đoạn Tin Mừng này nằm ở chương nào của Tin Mừng Mát-thêu? Đoạn nào đi trước nó, đoạn nào đi sau nó? Đọc Mt 18,12-14 và Mt 18,21-35. Đọc Mt 18,15. “Nếu người anh em của anh phạm tội…” Tội ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-01T09:15:23+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A                     Mt 16,21-27 CÂU HỎI Đọc Mt 16,21. “Từ lúc đó” là từ lúc nào? Đức Giêsu bắt đầu nói gì “từ lúc đó”? Đọc Mt 16,21. Có một điều trong câu nói này của Đức Giêsu có lẽ ông ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-26T09:53:24+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 16,13-20) CÂU HỎI Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu hỏi các môn đệ mấy câu hỏi? Hỏi ở đâu, khi nào? Các câu hỏi này có tầm quan trọng trong Tin Mừng Mát-thêu không? Đọc Mt ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-19T13:42:31+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

  HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 15,21-28) CÂU HỎI Vùng Tia và Xi-đôn ở đâu? Tại sao Đức Giêsu lại rút lui về các vùng ấy? Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13; 15,21. Theo bạn, có bao nhiêu cuộc đối thoại trong bài Tin Mừng ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-12T13:24:41+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 14,22-33) CÂU HỎI Đọc Mt 14,22. Tại sao vào lúc xế chiều, sau khi làm phép lạ nuôi dân, Đức Giêsu lại bắt buộc các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước? Đọc Ga 6,14-15. Sau ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-08-05T08:18:51+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 14,13-21) CÂU HỎI Đọc Mt 4,12; 12,15; 14,13. Tại sao Đức Giêsu lánh (= rút lui) khỏi nơi đó? Đọc thêm Mc 6,30-31. Chỗ hoang vắng riêng biệt là chỗ nào? Đọc Lc 9,10. Phép lạ bánh hóa nhiều có gì đặc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-29T06:52:31+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A Mt 13,44-52 CÂU HỎI Đức Giêsu nói những dụ ngôn trong bài Tin Mừng này ở đâu và với ai? Đọc Mt 13,36. Đọc Mt 13,44-46. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai dụ ngôn trên ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-24T09:30:03+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A  (Mt 13,24-43) CÂU HỎI Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay có mấy dụ ngôn? Đức Giêsu nói với dân chúng những dụ ngôn nào? Và Ngài đã giải thích cho các môn đệ dụ ngôn nào? Dụ ngôn người gieo hạt ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-07-15T13:54:02+00:00