VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 TN A
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,1–12a

Tám mối Phúc (Lc 6:20-23)
1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

 

1 When he saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him.

2 He began to teach them, saying:3  "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

4 Blessed are they who mourn, for they will be comforted.

5 Blessed are the meek, for they will inherit the land.

6 Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.

7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.

8 Blessed are the clean of heart, for they will see God.

9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.

10 Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

11 Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you (falsely) because of me.

12 Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,7
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1)
a. Đức Giêsu.
b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.
d. Thánh Matthêu.
 

02. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.
 

03. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được … … … làm gia nghiệp.” (Mt 5,4)
a. Nước Trời.
b. Đất Hứa.
c. Thiên Đàng.
d. Hạnh phúc.
 

04. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)
a. Ủi an.
b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.
d. Xót thương.
 

05. “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở … … thật lớn lao.” (Mt 5,12a)
a. Ở trên trời.
b. Ở trần gian.
c. Ở ngay đời này.
d. Ở trong đời sau.
 

 

III. Ô CHỮ

vhtk

 

Những gợi ý

01. Khi anh em bị sỉ vả, bách hại vì Thầy, thì anh em sẽ được phần thưởng lớn lao ở đâu? (Mt 5,11-12)

02. ‘Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì làm gia nghiệp?’ (Mt 5,4)

03. ‘Phúc thay ai có điều gì nghèo khó, vì Nước Trời là của họ?’ (Mt 5,3)

04. Đây là những người ngồi gần bên Đức Giêsu (Mt 5,1).

05. Những ai xây dựng điều gì được gọi là con Thiên Chúa? (Mt 5,9)

06. Người đã dạy dân chúng Tám Mối Phúc (Mt 5,1).

07. Hai từ khởi đầu của tám mối phúc. (Mt 5,1–12a)

08. Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an? (Mt 5,3)

09. Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì? (Mt 5,3)

10. Những người có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy ai? (Mt 5,8)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.”

Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 TN A
 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  
Tám mối phúc

* Tin mừng thánh Mátthêu 5,7 

"Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương."
 

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Đức Giêsu (Mt 5,1)
02. c. Trên núi (Mt 5,1)
03. b. Đất Hứa (Mt 5,4)
04. d. Xót thương (Mt 5,7)
05. a. Trên trời (Mt 5,12a)
 

III. Ô CHỮ

01. Trên trời (Mt 5,11-12)
02. Đất hứa (Mt 5,4)
03. Tâm hồn (Mt 5,3)
04. Môn đệ (Mt 5,1)
05. Hòa bình (Mt 5,9)
06. Đức Giêsu (Mt 5,1)
07. Phúc thay (Mt 5,1 –12a)
08. Sầu khổ (Mt 5,3)
09. Nước Trời (Mt 5,3)
10. Thiên Chúa (Mt 5,8)
 

Hàng dọc : Tám Mối Phúc
 

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net
 

 

 

 

 

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH

Malakhi 3,1-4  (Dt 2,14-18)
Tin Mừng thánh Luca 2,22-40

Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Bài ca "An Bình Ra Đi" (Nunc dimittis)

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
 

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

vhtk

22 When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord,23 just as it is written in the law of the Lord, "Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,"

24 and to offer the sacrifice of "a pair of turtledoves or two young pigeons," in accordance with the dictate in the law of the Lord.

25 Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the holy Spirit was upon him.
 

26 It had been revealed to him by the holy Spirit that he should not see death before he had seen the Messiah of the Lord.

27 He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him,28 he took him into his arms and blessed God, saying:29 "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word,30 for my eyes have seen your salvation,31 which you prepared in sight of all the peoples,32 a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel."
 

33 The child's father and mother were amazed at what was said about him;34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted35 (and you yourself a sword will pierce) so that the thoughts of many hearts may be revealed."
 

36 There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage,37 and then as a widow until she was eighty-four. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer.

38 And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem.

39 When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth.

40 The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 

* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

A.
a1. Theo luật nào, mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa? (Lc 2,23)
a. Luật vua Hêrôđê.
b. Luật dân sự.
c. Luật vua Pharaon.
d. Luật Môsê.
 

a2. Đây là những của lễ để dâng theo luật Chúa truyền :(Lc 2, 24)
a. Một đôi chim gáy.
b. Một con chiên 1 tuổi.
c. Một cặp bồ câu non.
d. Chỉ a và c đúng.
 

a3. Tại đền thờ Giêrusalem, gia đình Hài Nhi Giêsu đã gặp ai? (Lc 2,25-38)
a. Ông Simêon.
b. Bà Anna.
c. Thượng tế Caipha.
d. Chỉ a v à b đúng.
 

a4. Ông Simêon đã nói gì về Hài Nhi? (Lc 2,32)
a. Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.
b. Đây là ánh sáng của muôn dân.
c. Ngài là đường là sự thật.
d. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.
 

a5. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về cư ngụ ở thành nào? (Lc 2,39)
a.  Thành Giêrusalem.
b.  Thành Nadarét.
c.  Thành Bêlem.
d.  Thành Caphácnaum.
 

B.

b1. Sư kiện dâng Dâng Hài Nhi Giêsu vào Đền Thánh được thánh sử nào ghi chép? (2,22…)
a. Thánh sử Mátthêu.
b. Thánh sử Máccô.
c. Thánh sử Luca.
d. Thánh sử Gioan.
 

b2. Sự kiện dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh và thánh tẩy Đức Trinh Nữ này nhằm thực hiện những lề luật đã được ghi rõ trong Cựu ước (Lv 12,1-8). Theo luật Môisê gồm những điều gì?
a. Thánh tẩy người mẹ khi đã đủ 40 ngày.
b. Dâng người con đầu lòng cho Thiên Chúa.
c. Của lễ là một con chiên hay một cặp chim gáy.
d. Cả a, b và c đúng.
 

b3. Trong ngày lễ Dâng Hài Nhi Giêsu vào Đền thánh có nghi tức gì đặc biệt?
a. Làm phép nước.
b. Làm phép nến.
c. Làm phép thánh giá.
d. Làm phép ảnh tượng.
 

b4. Lễ nghi làm phép và rước nến trong ngày lễ dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thánh tượng trưng Chúa Giêsu là gì?
a. Bánh hằng sống.
b. Ánh Sáng muôn dân. 
c. Sự sống vĩnh cửu.
d. Lời Hằng sống.
 

b5. Ông Simêon cũng biết và tiên báo sứ mệnh nào của Đức Maria khi nói  "Một mũi gươm sẽ đâm thâu lòng bà" ?(Lc 2:35).
a. Trạng sư.
b. Đồng Công cứu chuộc.
c. Cứu kẻ liệt kẻ khốn.
d. Gác cửa Thiên đàng.
 

 

III. Ô CHỮ 

vhtk

 

Những gợi ý

01. Tại nơi này, hài nhi giê su được tiến dâng cho Thiên Chúa. (Lc 2,22)

02. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giêsu. (Lc 2,36)

03.  Theo luật Chúa truyền: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho ai? (Lc 2,23)

04. Hài Nhi được tiến dâng cho Chúa tên là gì? (Lc 2,27) 

05. Người cùng Hài Nhi lên Giêrusalem. (Lc 2, 22)

06. Theo ông Simêon, Hài Nhi Giêsu là gì của Ítraen dân Người? (Lc 2,32)

07. Ông Simêon nói Hài Nhi Giêsu còn là dấu hiệu cho người đời làm gì? (Lc 2, 34)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Mọi con trai đầu lòng phải

được gọi là của thánh, dành cho Chúa".

Tin Mừng thánh Luca 2,23

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh

* Tin Mừng thánh Luca 2,22 :

"Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê,
bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa".
 

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a1. d. Luật Môsê (Lc 2,23)
a2. d. Chỉ a và c đúng Lc 2, 24)
a3. d. Chỉ a v à b đúng (Lc 2,25-38)
a4. d. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen dân Ngài.(Lc 2,32)
a5. b.  Thành Nadarét (Lc 2,39)
 

B.
b1. c. Thánh sử Luca.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. b. Làm phép nến.
b4. b. Ánh Sáng muôn dân (Lc 2,32).
b5. b. Đồng Công cứu chuộc.
 

III. Ô CHỮ 
 

01. Giêrusalem (Lc 2,22)
02. Anna (Lc 2,36)
03.  Chúa (Lc 2,23)
04. Giêsu (Lc 2,27) 
05. Maria (Lc 2, 22)
06. Vinh quang (Lc 2,32)
07. Chống báng (Lc 2, 34)
 

Hàng dọc : Ánh sáng
 

NGUYỄN THÁI HÙNG