VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A
Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44

Phải canh thức và sẵn sàng (Mc 13: 32 -37; Lc 17: 26 -30, 35 -36 )

37 "Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại;41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

37  For as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man.
38 In (those) days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark.
39 They did not know until the flood came and carried them all away. So will it be (also) at the coming of the Son of Man.
40  Two men will be out in the field; one will be taken, and one will be left.
41 Two women will be grinding at the mill; one will be taken, and one will be left.
42  Therefore, stay awake! For you do not know on which day your Lord will come.
43 Be sure of this: if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into.
44 So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come.

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 24,41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ngày Con Người quang lâm, thì sẽ như thời của ai? (Mt 24,37)
a. Ông Ađam.
b. Ông Nôê.
c. Ông Ápraham.
d. Ông Môsê.

02. Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn làm gì? (Mt 24,38)
a. Ăn uống.
b. Cầu nguyện.
c. Cưới vợ lấy chồng.
d. Cả a và c đúng.

03. Ngày Con Người quang lâm, 2 người đàn ông đang làm gì, thì 1 người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,39-40)
a. Làm vườn nho.
b. Chăn chiên.
c. Làm ruộng.
d. Đánh cá.

04. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)
a. Canh thức.
b. Sám hối.
c. Cầu nguyện.
d. Ăn năn.

05. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)
a. Chúa của anh em.
b. Cha của anh em.
c. Con Người.
d. Vua vũ trụ.

III. Ô CHỮ 

vhtk

Những gợi ý

01. Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào … … … của anh em đến? (Mt 24,42)

02. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39)

03. Thời ai xảy ra nạn hồng thủy? (Mt 24,37)

04. Thời ông Nôê xảy ra việc gì? (Mt 24,37-38)

05. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 24,43)

06. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)

07. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? (Mt 24,44)

08. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,41)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào
Chúa của anh em đến."
Tin Mừng thánh Mátthêu  24,42

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Người đi người ở
* Tin Mừng thánh Mátthêu 24,41
"Hai người đàn bà đang kéo cối xay,
thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại."

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Ông Nôê (Mt 24,37)
02. d. Cả a và c đúng (Mt 24,38)
03. c. Làm ruộng (Mt 24,39-40)
04. a. Canh thức (Mt 24,42)
05. c. Con Người (Mt 24,44)

III. Ô CHỮ 
01. Chúa (Mt 24,42)
02. Quang lâm (Mt 24,39)
03. Ông Noê (Mt 24,37)
04. Nạn hồng thủy (Mt 24,37-38)
05. Khoét vách (Mt 24,43)
06. Canh thức (Mt 24,42)
07. Con người (Mt 24,44)
08. Kéo cối xay (Mt 24,41)

Hàng dọc : Canh Thức

                                                                                  NGUYỄN THÁI HÙNG
                                                                                 Nguồn: thanhlinh.net