Chúa Nhật Phục Sinh – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH   Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Phục Sinh đặt trọng tâm vào biến cố Phục Sinh của Đức Ki-tô, vì thế bỏ qua Bài Đọc Cựu Ước quen thuộc để nhường chỗ cho Tân Ước. Sau khi Đức Giê-su đã hoàn tất Kinh ...